Privacy Statement

Inleiding

yvy | advice search match is gevestigd te Amsterdam en verantwoordelijk voor de gegevensverwerking (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).
yvy | advice search match is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt yvy | advice search match over informatie van zowel kandidaten en werkgevers/opdrachtgevers. yvy advice |search |match garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. yvy | advice search match betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. U bent van harte welkom om zo vaak U wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen. In dit Privacy statement staat beschreven welke informatie door yvy | advice search match wordt verzameld en met welk doel. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, “de AVG” (EU Verordening 2016/679), hieraan stelt.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid.
Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:
U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld een vacature informatieservice)
Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen
Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
Bij een werknemersrelatie met u het naleven van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (zoals jobboards als LinkedIn, Monster etc.) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval kunnen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement.

Welke persoonsgegevens leggen wij van u vast

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren
Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Indien u bemiddeld wil worden of bemiddeld bent (kandidaten):

  • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
  • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
  • Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
  • Gegevens over trainingen en opleidingen
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

Als u voor yvy | advice search match gaat werken/werkt/heeft gewerkt:

  • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning
  • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
  • Opdracht gerelateerde verklaringen zoals, maar niet beperkt tot, VOG, WFT en PES

Indien u een zakelijke relatie van yvy | advice search match bent (klant/leverancier):

yvy | advice search match registreert persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij: zakendoen.
Voor het doen van aanbiedingen, voor en/of verstrekken van informatie over onze dienstverlening, een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
Hiertoe registreert yvy | advice search match:
Naam, functie, telefoon, e-mailadres en andere contactgegevens
Relevante gegevens over de organisatie waar zaken mee gedaan wordt.
yvy | advice search matchlegt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens (gegevens over ras, godsdienst, levensovertuiging, gezondheid, politieke voorkeur, vakbond lidmaatschap, genetische data, biometrische data, criminele activiteiten, seksuele leven, strafrechtelijke persoonsgegevens) vast, tenzij dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

Indien u bemiddeld wil worden of bemiddeld bent (kandidaten):

yvy | advice search match kan uw persoonsgegevens delen binnen haar eigen organisatie: yvy | advice search match, haar opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers van CV’s) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Als u voor yvy | advice search match gaat werken/werkt/heeft gewerkt:
Hiervoor geldt hetzelfde als voor u als kandidaat
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. yvy advice |search |match heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.  

Indien u een zakelijke relatie van yvy | advice search match bent (klant/leverancier):
yvy | advice search match kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen haar eigen organisatie: yvy | advice search match, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin yvy | advice search match hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Indien u bemiddeld wil worden of bemiddeld bent (kandidaten):
Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot maximaal 5 jaar na het laatste betekenisvol contact indien u niet voor yvy | advice search match heeft gewerkt.  Met een betekenisvol contact” bedoelen we, bijvoorbeeld, communicatie tussen ons (ofwel verbaal, ofwel schriftelijk).
We beschouwen een contact als betekenisvol wanneer u uw bijvoorbeeld bijgewerkte cv via onze website stuurt of wanneer u deelneemt aan een van onze activiteiten. Ook als u met ons communiceert over mogelijke functies, verbaal of schriftelijk, of wanneer u doorklikt vanuit een van onze marketingberichten.
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf laten uitschrijven. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar backoffice@yvy.nl

Als u voor yvy | advice search match gaat werken/werkt/heeft gewerkt:
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor (her)bemiddeling tot vijf jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen worden langer bewaard conform wettelijke bewaartermijnen.  Deze gegevens zijn echter slechts beperkt toegankelijk voor yvy | advice search match medewerkers.
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf laten uitschrijven. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar backoffice@yvy.nl het uw contactpersoon weten. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Indien u een zakelijke relatie van yvy | advice search match bent (klant/leverancier):
De naam en contactgegevens worden bewaard zolang als deze relevant zijn voor het doel waarvoor zij zijn vastgelegd. De zakelijke contactgegevens zullen worden aangepast of verwijderd als deze geen relevantie meer hebben.

Uw rechten: inzage, wijzigen en verwijderen gegevens
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij yvy | advice search match  of een mail sturen naar backoffice@yvy.nl. Bij een dergelijk verzoek kunnen wij u vragen om u zich te identificeren.
Uw verzoek zou kunnen worden afgewezen als yvy | advice search match daartoe het wettelijk recht heeft.

Beveiliging
yvy | advice search match doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is metyvy | advice search match een verwerkersovereenkomst overeengekomen met daarin opgenomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal (moeten) beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door yvy | advice search match, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via of backoffice@yvy.nl of yvy | advice search match t.a.v. afdeling Back Office, Oudeschans 3A, 1011 KP, Amsterdam.
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via backoffice@yvy.nl
yvy | advice search match kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van yvy | advice search match: yvy.nl