Gedragscode

yvy | advice search match besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk gehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat yvy | advice search match vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. yvy | advice search match kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de op deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van yvy | advice search match anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.
yvy | advice search match, hierna te noemen yvy hecht veel waarde aan een persoonlijke en transparante werkwijze. Om hier in concrete vulling aan te geven, heeft zij deze gedragscode opgesteld. Gebaseerd op vier kernwaarden:

  1. Respect
  2. Integriteit
  3. Verantwoordelijkheid
  4. Professionaliteit

1.     Respect

Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder. yvy brengt dit tot uitdrukking door de volgende gedragsregels na te leven. yvy benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig. yvy trekt niemand voor, noch stelt yvy iemand achter. yvy discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook.

2.     Integriteit

yvy hecht niet alleen belang aan om in korte tijd met kandidaat en opdrachtgever een vertrouwensrelatie op te bouwen, maar hecht er ook veel belang aan deze vertrouwensrelatie in stand te houden. yvy heeft integriteit inhoud gegeven door de volgende gedragsregels in acht te nemen. yvy is eerlijk, betrouwbaar en oprecht. yvy zegt wat zij doet en doet wat zij zegt. yvy gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle informatie over kandidaten en opdrachtgevers die zij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen.

3.     Verantwoordelijkheid

yvy onderkent de verantwoordelijkheid die inherent is aan haar positie en beseft dat zij zowel bewust (door het wel of niet introduceren van kandidaten) als onbewust grote invloed uit kan oefenen op kandidaten. Daarom kent yvy wanneer het de vertrouwelijkheid niet schaadt een transparante werkwijze die zowel kandidaten als opdrachtgevers zo veel mogelijk inzicht biedt in de gehele procedure. yvy is altijd bereid een persoonlijke toelichting te geven.

4.     Professionaliteit

Voor yvy is direct search en executive search een vak, een professie. yvy streeft er naar voor haar klanten, zowel kandidaten als opdrachtgevers, een volwaardige sparring partner te zijn. Dit geeft zij vorm door naast een gezonde dosis zelfreflectie, een evaluatie met opdrachtgever en kandidaat standaard onderdeel te laten zijn van de procedures. yvy houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, nieuwe inzichten en methoden zowel op het vakgebied van werving en selectie als op de vakgebieden waarin zij bemiddelt.